ZNAKOWANIE PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Obowiązujące przepisy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produkcji ekologicznej bardzo szczegółowo określają zasady znakowania produktów ekologicznych.

Warto zwrócić się do jednostki certyfikującej w celu weryfikacji poprawności etykiet, przed ich użyciem, by nie narażać się na ewentualne finansowe, ale także wizerunkowe konsekwencje błędów.

Nieprawidłowe oznakowanie produktów może skutkować nałożeniem kary pieniężnej przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz koniecznością wycofania produktów z rynku lub ich ponownego etykietowania.

Terminy związane z ekologiczną metodą produkcji (np. ekologiczny, organiczny) we wszystkich językach Wspólnoty Europejskiej, ich pochodne lub wersje skrócone, jak np. „bio” i „eko”, używane samodzielnie lub łącznie, mogą być stosowane w dokumentach handlowych, znakowaniu i reklamie produktu, pod warunkiem spełnienia wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.

Etykieta prawidłowo oznakowanego produktu ekologicznego, powinna zawierać:

 • unijne logo produkcji ekologicznej,
 • kod jednostki certyfikującej, której podlega podmiot, który przeprowadził ostatnie działania produkcyjne lub przygotowawcze,
 • oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano nieprzetworzone produkty rolnicze, z których wytworzono końcowy produkt.

Oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano surowce rolnicze przyjmuje jedną z form:

 • rolnictwo UE – gdy surowiec rolniczy zostały wyprodukowany w UE,
 • rolnictwo spoza UE – gdy surowiec rolniczy został wyprodukowany w kraju trzecim
 • rolnictwo UE/ spoza UE – gdy część surowców wyprodukowano w UE a część w kraju trzecim.

Zwrot „UE” lub „spoza UE” można zastąpić lub uzupełnić nazwą państwa lub nazwą państwa
i regionu, jeżeli wszystkie surowce rolne, z których składa się produkt, wyprodukowano w danym państwie lub w odpowiednich przypadkach, w danym regionie np. Rolnictwo Polska Mazury.

Jeśli składniki o małym procencie wagowym nie przekraczają 5% całkowitej masy surowców rolnych, mogą zostać pominięte dla celów określenia pochodzenia.

W przypadku produktów akwakultury wyraz „rolnictwo” został zastąpiony słowem „akwakultura” np. Akwakultura UE.

Użycie unijnego logo jest:

 • dobrowolne w przypadku importowanych produktów rolnictwa ekologicznego
 • niedozwolone w przypadku produktów w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne
 • niedozwolone w przypadku produktów zawierających mniej niż 95% ekologicznych składników pochodzenia rolnego
 • niedozwolone w przypadku produktów, których głównym składnikiem są produkty z łowiectwa i rybołówstwa.
PRODUKTY W WYTWORZONE W OKRESIE KONWERSJI

Produkty wytworzone w okresie konwersji, czyli w okresie przejścia z rolnictwa nieekologicznego na rolnictwo ekologiczne, nie mają statusu produktów ekologicznych.

Produkty pochodzenia roślinnego w okresie konwersji mogą być opatrzone oznaczeniem „w okresie konwersji” wraz z terminami, o których mowa w art. 30 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 oraz ich wersjami skróconymi jak „bio” i „eko” np. „produkt w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne”, jeżeli:

 • przestrzegany jest okres konwersji od co najmniej dwunastu miesięcy przed zbiorem plonów,
 • produkt spożywczy pochodzenia roślinnego/produkt paszowy pochodzenia roślinnego ma w swoim składzie tylko jeden składnik roślinny pochodzenia rolnego, oraz pod warunkiem, że przed zbiorem zachowano okres konwersji wynoszący co najmniej 12 miesięcy,
 • w przypadku materiału rozmnożeniowego, pod warunkiem, że zachowano okres konwersji co najmniej 12 m-cy.

Takie oznaczenie odnoszące się do okresu konwersji nie powinno posiadać koloru, rozmiaru i formatu czcionki, które są bardziej wyeksponowane niż opis handlowy produktu.  Ponadto ww. oznaczeniu towarzyszyć powinien numer kodowy jednostki certyfikującej, kontroli, której podlega podmiot, jaki zrealizował ostatni etap produkcji lub przygotowania.

Produkty pochodzenia zwierzęcego w okresie konwersji nie mogą być oznakowane jako: produkty rolnictwa ekologicznego, ani produkty w trakcie konwersji na rolnictwo ekologiczne.

Dodatkowe informacje dotyczące stosowania logo rolnictwa ekologicznego dostępne są w załączonej broszurze. (pobierz PDF)

Ogólne informacje dotyczące znakowania produktów spożywczych mogą również Państwo znaleźć w przewodnikach publikowanych na stronie internetowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych. https://www.gov.pl/web/ijhars/przewodniki

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym