Podmioty zajmujące się wyłącznie usługowym przechowywaniem produktów ekologicznych również muszą podlegać kontroli jednostki certyfikującej w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym.

Obowiązujące przepisy ustanawiają zasady przechowywania produktów rolnictwa ekologicznego.

Pomieszczeniami do przechowywania produktów rolnictwa ekologicznego zarządza się w taki sposób, aby:

  • zapewnić jednoznaczną identyfikację produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji w każdym momencie,
  • zapewnić rozdział produktów o różnym statusie, tj. ekologicznych,
    z okresu konwersji oraz nieekologicznych,
  • uniknąć mieszania się produktów z produktami lub substancjami niezgodnymi
    z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej lub zanieczyszczenia tymi produktami lub substancjami,
  • unikać przechowywania środków produkcji lub substancji innych niż środki dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej.
Przed rozpoczęciem przechowywania produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji w obiekcie przeznaczonym do tego celu należy przeprowadzić czyszczenie, którego skuteczność należy zweryfikować i zachować dokumentację tych działań do wglądu jednostki certyfikującej w ramach kontroli urzędowej.

Wykaz produktów do czyszczenia i dezynfekcji obiektów służących do przetwarzania i przechowywania produktów rolnictwa ekologicznego, stanowiący część C załącznika IV rozporządzenia (UE) 1165/2021, będzie stosowany dopiero od dnia 1 stycznia 2026 r., zgodnie z art. 13 odnoszącym się do art. 5 ust. 3 ww. aktu prawnego.

W ekologicznym gospodarstwie rolnym zezwala się na przechowywanie alopatycznych weterynaryjnych produktów leczniczych, w tym antybiotyków, pod warunkiem, że zostały one przepisane przez lekarza weterynarii w związku z leczeniem oraz że są przechowywane w nadzorowanym miejscu i są wpisane do dokumentacji obowiązkowo prowadzonej przez producenta.

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym