Obowiązujące przepisy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produkcji ekologicznej bardzo szczegółowo precyzują zasady znakowania produktów ekologicznych. Odniesieniem do rolnictwa ekologicznego i produkcji ekologicznej, a także unijnym logo rolnictwa ekologicznego, mogą być oznakowane jedynie produkty spełniające wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 oraz związanych z nim unijnych i krajowych aktów prawnych. Dotyczy to również produktów importowanych. 

Produkty rolnictwa ekologicznego są objęte dodatkowymi wymogami m.in. w zakresie kontroli na każdym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji, w tym dodatkowym czynnościom kontrolnym w zakresie dopuszczania ich do obrotu.

KONTROLA i CERTYFIKACJA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH W KRAJACH TRZECICH

Produkty ekologiczne importowane z kraju trzeciego, także podlegają kontroli i certyfikacji pod kątem spełnienia wymagań równoważnym unijnym przepisom w zakresie produkcji ekologicznej. Kontrola i certyfikacja w krajach trzecich jest prowadzona przez posiadające akredytację, uznane i nadzorowane przez Komisję Europejską jednostki certyfikujące, wskazane w unijnych rozporządzeniach.

KONTROLA i CERTYFIKACJA IMPORTOWANYCH PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH
W POLSCE

Nadzór polskich akredytowanych jednostek certyfikujących, upoważnionych do prowadzenia kontroli urzędowych, jest prowadzony na terenie Polski i zaczyna się po dopuszczeniu do swobodnego obrotu na terytorium UE przesyłki produktów ekologicznych przez wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

W ramach kontroli jednostka certyfikująca weryfikuje m.in., czy każda przesyłka importowanego produktu została dopuszczona do obrotu na terytorium Wspólnoty przez WIJHARS. Produkt importowany musi być objęty certyfikatem, a ponadto każda jego przesyłka musi być objęta świadectwem kontroli wydanym przez uznaną i nadzorowaną przez Komisję Europejską jednostkę certyfikującą oraz potwierdzonym w systemie TRACES przez WIJHARS. Zarówno WIJHARS-y jak i jednostki certyfikujące wybiórczo pobierają próbki importowanych produktów do badań. Próbki pobierane są także przez samych producentów w ramach wdrożonych systemów zapewnienia jakości.

Zasady prowadzenia kontroli i certyfikacji zawarte są w Programie certyfikacji, opublikowanym
na naszej stronie internetowej https://agrobiotest.pl/rolnictwo-ekologiczne/

INFORMACJA NA TEMAT ZASAD IMPORTU

Informacje o zasadach importu produktów rolnictwa ekologicznego z krajów trzecich dostępne są na stronie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
https://www.gov.pl/web/ijhars/import-produktow-ekologicznych

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym