Cennik obowiązujący w 2023 r.

PRODUKCJA ROŚLINNA i ZWIERZĘCA (kwoty brutto)

Świadczenie przed jednostkę certyfikującą AGRO BIO TEST usług w zakresie procesu certyfikacji w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym jest odpłatne.

Opłata podstawowa (roczna) za kontrolę i certyfikację obejmuje: koszty dojazdu oraz pracy inspektora, koszty badań laboratoryjnych pobranych próbek, o ile ich pobranie wynika z planu próbkobrania, przegląd i ocenę dokumentacji przedsięwzięcia objętego kontrolą, a także wydanie certyfikatu w wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej). Opłata ta obejmuje także koszty kontroli wyrywkowych, planowanych na podstawie analizy ryzyka, prowadzonych w ramach nadzoru nad wydanym certyfikatem.
Wysokość rocznych opłat  podstawowych (brutto) za proces certyfikacji gospodarstw rolnych zależy od powierzchni użytków rolnych gospodarstwa, prowadzenia ekologicznej produkcji zwierzęcej oraz terminowości składania dokumentacji i regulowania płatności, zgodnie z poniższą tabelą.

Całkowita powierzchnia UR (ha)

Opłata podstawowa (kwota brutto)

do 5,00

od 840,00 zł

5,01- 10,00

od 1 020,00 zł

10,01-20,00

od 1 150,00 zł

20,01-50,00

od 1 300,00 zł

50,01-100,00

od 1 550,00 zł

powyżej 100,00

od 1 900,00 zł

Ekologiczna produkcja zwierzęca

uzależniona od wyliczonej ilości kg N/ ha

od 100,00 zł 

Dla producentów rolnych zgłaszających się po raz pierwszy oraz zmieniających jednostkę certyfikującą na AGRO BIO TEST, obowiązują opłaty niższe w roku zgłoszenia, zgodnie z ww. cennikiem, niezależnie od terminu zgłoszenia.

Opłaty dodatkowe w kategorii PRODUKCJA ROŚLINNA i ZWIERZĘCA (kwoty brutto)

A. Opłata rejestracyjna (jednorazowa) za objęcie programem kontroli i certyfikacji AGRO BIO TEST. 

150,00 zł

B. Opłata za kontrolę kilku jednostek ekologicznych, odległych od siebie o ponad 50 km: 

- za główną jednostkę produkcyjną, naliczana wg powierzchni UR danej jednostki

opłata podstawowa

-  za każdą pozostałą jednostkę produkcyjną, naliczana wg powierzchni UR danej jednostki

po 50% opłaty podstawowej

C. Opłata za kontrolę konwencjonalnej jednostki produkcji roślinnej, gdy Wnioskujący prowadzi, oprócz produkcji ekologicznej, jednostkę konwencjonalną – 30% opłaty podstawowej, wyliczanej od całkowitej powierzchni UR dla każdej jednostki konwencjonalnej.
Jeśli jednostka konwencjonalna zlokalizowana jest w odległości powyżej 50 km od jednostki głównej, AGRO BIO TEST dolicza opłatę w wysokości 300 zł.

D. Opłata za kontrolę dodatkową nieplanową, wykonaną doraźnie, np. w związku ze stwierdzeniem pozostałości niedozwolonych środków produkcji lub zidentyfikowaniem innych niezgodności i/lub podejrzeń ich wystąpienia.

500,00 zł

E. Opłata za kontrolę dodatkową wykonywaną na życzenie Wnioskującego.

800,00 zł

F. Opłata za pobranie próbki nieujętej w planie próbkobrania AGRO BIO TEST na dany rok, której nie towarzyszy kontrola (kosztami analizy laboratoryjnej pobranej próbki producent jest obciążany dodatkowo jak poniżej).

300,00 zł

G. Opłata za analizę laboratoryjną kolejnych próbek nieujętych w planie próbkobrania AGRO BIO TEST na dany rok (pobieranych na życzenie Wnioskującego i/lub w ramach postępowania wyjaśniającego w następstwie np. stwierdzenia pozostałości niedozwolonych środków produkcji lub zidentyfikowaniem innych niezgodności i/lub podejrzeń ich wystąpienia.
Opłata za analizę laboratoryjną próbek pobieranych przez AGRO BIO TEST na podstawie planu próbkobrania nie jest naliczana.

Kwota uzależniona od zakresu analizy oraz cennika laboratorium

H. Opłata za certyfikację produkcji grzybów lub produkcji kiełków lub produkcji ziół i roślin ozdobnych w doniczkach lub produkcji siewek i sadzonek w pojemnikach do dalszego przesadzania.

od 1500,00 zł do 2500,00 zł

I. Opłata za cofnięcie certyfikatu i/lub rozwiązanie umowy przez Jednostkę w przypadku naruszenia przez Wnioskującego któregokolwiek z warunków określonych w pkt II.1 lit. b-d umowy  

500,00 zł

J. Opłata za jednorazowe wystawienie duplikatu certyfikatu lub duplikatu innego dokumentu wraz z jego wysyłką.

100,00 zł

K. Opłata za jednorazowe wystawienie duplikatu faktury wraz z jego wysyłką.

30,00 zł

L. Opłata za przeniesienie prawa własności certyfikatu.

200,00 zł

M. Opłata za aktualizację dokumentacji certyfikacyjnej na życzenie Wnioskującego w zakresie danych administracyjnych (nazwa, adres).

100,00 zł

N. Opłata za rozszerzenie zakresu certyfikatu. 
Jeśli Wnioskujący występuje o zwiększenie ilości produktów w zakresie certyfikatu powyżej 30% dotychczasowej ilości, AGRO BIO TEST przeprowadza dodatkową kontrolą na żądanie Wnioskującego pobierając opłatę zgodnie z punktem E niniejszego cennika.

200,00 zł

O. Opłata za przygotowanie i przekazanie dokumentacji innej jednostce certyfikującej, w związku ze zmianą jednostki.

500,00 zł

P. Opłata za zaopiniowanie wniosku o odstępstwo.
Jeśli występuje konieczność przeprowadzenia kontroli dodatkowej i pobrania próbki do analizy, AGRO BIO TEST przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne pobierając opłatę zgodnie z punktem E i F.

250,00 zł

W przypadku płatności w ratach: wysokości pierwszej raty wynosi 500,00 zł, II rata płatna na podstawie faktury wystawionej po kontroli.

Płatności należy dokonywać na konto AGRO BIO TEST: 94 1160 2202 0000 0001 2645 0058.

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym