UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O CERTYFIKOWANYCH PRODUKTACH

AGRO BIO TEST udostępnia informacje dotyczące certyfikowanych produktów, ważności
danego certyfikatu i dane umożliwiające identyfikację kontrolowanych podmiotów
w zakresie: imię i nazwisko/nazwa producenta, adres siedziby, wielkość i rodzaj produkcji
ekologicznej w oparciu o pkt 7.8 normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03.

Wniosek o udostępnienie informacji o certyfikowanych przez AGRO BIO TEST produktach
należy złożyć na formularzu: (Pobierz formularz)

Wypełniony formularz można złożyć drogą pocztową na adres biura:
AGRO BIO TEST Sp. z o.o., ul. ZWM 22, 02-786 Warszawa
lub elektroniczną na adres: agro.bio.test@agrobiotest.pl

Uwaga, aby wniosek został zaakceptowany musi być podpisany odręcznie.

Producenci zainteresowani zbytem produktów ze swojego gospodarstwa, powinni przekazać
do AGRO BIO TEST podpisaną odręcznie zgodę na udostępnianie danych osobowych
w zakresie: numeru telefonu oraz adresu e-mail podmiotom, które zwrócą się do jednostki
certyfikującej o udostępnienie informacji o  certyfikowanych produktach, w  celach
handlowych i/lub podjęcia współpracy i/lub prowadzenia działań marketingowych. Zgoda na
udostępnianie danych osobowych może zostać w każdej chwili wycofana.

Formularz zgody na udostępnianie danych osobowych (Pobierz PDF)

Formularz wycofania zgody (Pobierz PDF)

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym