Przystąpienie do krajowego systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym

Producenci zainteresowani przystąpieniem do sektora rolnictwa ekologicznego i rozpoczęciem działalności w rolnictwie ekologicznym powinni przesłać do wybranej jednostki certyfikującej wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym

Można zwrócić się do jednostki certyfikującej AGRO BIO TEST (w drodze korespondencji tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie) o przesłanie pakietu informacyjnego wraz z formularzami rejestracyjnymi lub wysłać do biura AGRO BIO TEST wypełnione i podpisane:

Uwaga 

Zgłoszenie należy wypełnić zgodnie z objaśnieniami opublikowanymi przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (pobierz PDF).

 

Jednostka certyfikująca, po weryfikacji zgłoszenia pod kątem jego kompletności oraz możliwości świadczenia usług certyfikacyjnych, przekazuje je do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, który rejestruje Producenta w krajowym systemie kontroli oraz przesyła informację o dacie objęcia systemem kontroli.

Po przesłaniu wypełnionego formularza Zgłoszenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego otrzymają Państwo od AGRO BIO TEST umowę oraz Wniosek o certyfikację, odpowiadające zgłaszanej kategorii działalności.

Dalszy tryb postępowania jest zawarty w Programie Certyfikacji w Obszarze Rolnictwa Ekologicznego, opublikowanym na naszej stronie internetowej.

AGRO BIO TEST przyjmuje zgłoszenia przez cały rok, bez ograniczeń czasowych.

Więcej informacji nt. temat znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/podjecie-dzialalnosci-w-rolnictwie-ekologicznym

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym