Przystąpienie do krajowego systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym

Producenci zainteresowani przystąpieniem do sektora rolnictwa ekologicznego i rozpoczęciem działalności w rolnictwie ekologicznym powinni przesłać do wybranej jednostki certyfikującej wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym

Można zwrócić się do jednostki certyfikującej AGRO BIO TEST (w drodze korespondencji tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie) o przesłanie pakietu informacyjnego wraz z formularzami rejestracyjnymi lub wysłać do biura AGRO BIO TEST wypełnione i podpisane:

Uwaga 

Zgłoszenie należy wypełnić zgodnie z objaśnieniami opublikowanymi przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (pobierz PDF).

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w czasie obowiązywania na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów, producenci zgłaszający się do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym mogą złożyć do AGRO BIO TEST urzędowy formularz Zgłoszenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego w formie kopii ww. dokumentu w drodze korespondencji elektronicznej na adres: agro.bio.test@agrobiotest.pl

W przypadku przesyłania zgłoszenia w drodze korespondencji elektronicznej, prosimy pamiętać o konieczności podpisania wysyłanego formularza.

Jednostka certyfikująca, po weryfikacji zgłoszenia pod kątem jego kompletności oraz możliwości świadczenia przez AGRO BIO TEST usług certyfikacyjnych, przekazuje  je do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które rejestruje Producenta w krajowym systemie kontroli oraz przesyła informację o dacie objęcia systemem kontroli.

Po przesłaniu wypełnionego formularza Zgłoszenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego otrzymają Państwo od AGRO BIO TEST stosowne dokumenty, w tym umowę oraz Wnioski o certyfikację, odpowiadające zgłaszanej kategorii działalności.

Dalszy tryb postępowania jest zawarty w Programie Certyfikacji w Obszarze Rolnictwa Ekologicznego, opublikowanym na naszej stronie internetowej.

AGRO BIO TEST przyjmuje zgłoszenia przez cały rok, bez ograniczeń czasowych.

Więcej informacji nt. temat znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/podjecie-dzialalnosci-w-rolnictwie-ekologicznym

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym