PL-EKO-07

Ochrona danych

Administrator danych

W związku ze zgłoszeniem działalności w rolnictwie ekologicznym do jednostki certyfikującej, administratorem Państwa danych osobowych jest AGRO BIO TEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Nowoursynowskiej 139N/11 NIP: 951-19-92-533, REGON: 016379576, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000170297.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się za pośrednictwem skrzynki mailowej: agro.bio.test@agrobiotest.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Gromadzone przez AGRO BIO TEST sp. z o.o. dane osobowe są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji procesu certyfikacji wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 oraz związanych z nim unijnych i krajowych aktów prawnych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • zawarcia i realizacji postanowień umowy pomiędzy Państwem a AGRO BIO TEST sp. z o.o. dotyczącej zasad wykonywania przez jednostkę kontroli i certyfikacji w zakresie rolnictwa ekologicznego (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AGRO BIO TEST sp. z o.o. tj. dla potrzeb systemu kontroli urzędowej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej oraz w celu prowadzenia wykazu producentów zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1lit. f RODO).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres objęcia systemem kontroli na podstawie Zgłoszenia działalności, o którym mowa w art. 17 ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, a następnie przez 5 lat od wyłączenia z systemu tej kontroli tj. przez czas niezbędny do realizacji postanowień przepisów powszechnie obowiązującego prawa, aktów regulujących zasady działalności w zakresie produkcji ekologicznej i rolnictwa ekologicznego oraz w ramach postępowań kontrolnych i sądowych.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być jedynie uprawnione z mocy prawa instytucje i jednostki administracji publiczne oraz inne zaufane podmioty, które współpracują z AGRO BIO TEST na podstawie zawartych umów. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez AGRO BIO TEST sp. z o.o. danych osobowych przysługuje Państwu prawo:

  1. żądania dostępu do danych osobowych,
  2. żądania sprostowania danych osobowych,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy, a w zakresie wskazanym w Zgłoszeniu działalności  niezbędne do przeprowadzenia inspekcji i uczestnictwa w systemie kontroli produkcji ekologicznej i rolnictwa ekologicznego.