Jeśli działalność w rolnictwie ekologicznym ma być kontynuowana przez spadkobiercę zmarłego producenta rolnego, którego gospodarstwo jest objęte systemem kontroli, to do AGRO BIO TEST należy złożyć:

  • podpisaną przez spadkobiercę zmianę zgłoszenia podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym
  • kopię aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub kopia postanowienia sądu o nabyciu spadku, a w przypadku braku tych dokumentów – kopię aktu zgonu
  • kopię dokumentu złożonego przez spadkobiercę do ARiMR o przejęciu zobowiązań po zmarłym

Jeśli działalność w rolnictwie ekologicznym nie będzie kontynuowana przez spadkobierców zmarłego producenta rolnego, którego gospodarstwo jest objęte systemem kontroli, to powinny zostać przesłane do AGRO BIO TEST:

  • kopia aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub kopia postanowienia sądu o nabyciu spadku, a w przypadku braku tych dokumentów – kopia aktu zgonu
  • pismo podpisane przez spadkobierców zmarłego, a w przypadku braku dokumentów potwierdzających dziedziczenie – przez osobę najbliższą zmarłemu (np. małżonek, dzieci) z podanym adresem i numerem telefonu, informujące o rezygnacji z objęcia systemem kontroli w rolnictwie ekologicznym

W przypadku nie uregulowania przez zmarłego zadłużenia z tytułu przeprowadzenia kontroli, zadłużenie powinno być uregulowane przez spadkobierców / osoby najbliższe zmarłemu pod rygorem podjęcia przez Spółkę stosownych kroków prawem przewidzianych w celu windykacji zaległych należności wobec spadkobierców zmarłego.

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym