Aktualny wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych przez Instytut Ochrony Roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Polsce, można znaleźć na stronie Instytutu.

Natomiast, na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/srodki-ochrony-roslin-spelniajace-wymogi-produkcji-ekologicznej

zamieszczona została “Lista środków ochrony roślin, których stosowanie jest zgodne z wymogami przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego”.

Wykaz obejmuje tylko środki zakwalifikowane przez IOR w następstwie wniosku ich producenta, bądź dystrybutora.

Rolnik może stosować także inne środki, o ile:

  • są zgodne z wymogami zał. I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1165
  • są dopuszczone do obrotu w Polsce (ustawa o nawozach i nawożeniu, Dz.U. nr 147 z 2007, poz.1033).

Decyzja o zastosowaniu środka oraz jego wybór należy do rolnika (nie ma miejsca wnioskowanie o zgodę). W rejestrze działań należy odnotować uzasadnienie zastosowanego zabiegu (np. objawy na roślinach), datę, nazwę rośliny uprawnej, określenie działki rolnej, nazwę środka, dawkę.

Podstawa prawna: zał. II część I pkt 1.10.2 (2018/848): W przypadku gdy odpowiednia ochrona roślin przed szkodnikami nie jest możliwa (…), lub w przypadku stwierdzonego zagrożenia dla uprawy, można stosować jedynie produkty i substancje dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej na podstawie art. 9 i 24 i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne. Podmioty zachowują dokumentację dowodzącą konieczności stosowania takich produktów.

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/427 z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/464 z dnia 26 marca 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, w odniesieniu do dokumentów niezbędnych w celu uznania z mocą wsteczną okresów do celów konwersji, produkcji produktów ekologicznych oraz informacji, które mają być dostarczane przez państwa członkowskie (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1794 z dnia 16 września 2020 r. zmieniające część I załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do stosowania materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji i nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/2146 z dnia 24 września 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wyjątkowych zasad produkcji w przypadku produkcji ekologicznej (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/642 z dnia 30 października 2020 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do niektórych informacji, które należy przedstawić na znakowaniu produktów ekologicznych (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2020/1693 z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz niektórych innych dat, o których mowa w tym rozporządzeniu (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/269 z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/427 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania zmian niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/2042 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/464 w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz niektórych innych dat mających znaczenie dla stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/279 z dnia 22 lutego 2021 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w sprawie kontroli i innych środków zapewniających identyfikowalność i zgodność w produkcji ekologicznej oraz znakowania produktów ekologicznych (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/715 z dnia 20 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wymogów dotyczących grup podmiotów (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/771 z dnia 21 stycznia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przez ustanowienie szczegółowych kryteriów i warunków dotyczących sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej w ramach kontroli urzędowych w zakresie produkcji ekologicznej oraz kontroli urzędowych grup podmiotów (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/716 z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do zasad produkcji ekologicznej dotyczących skiełkowanych nasion i główek cykorii, pasz dla niektórych zwierząt akwakultury i leczenia zwierząt akwakultury przeciwko pasożytom (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1006 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wzoru certyfikatu poświadczającego zgodność z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1189 z dnia 7 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do produkcji i wprowadzania do obrotu materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału heterogenicznego określonych rodzajów lub gatunków (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1342 z dnia 27 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do przepisów dotyczących informacji, które mają być przekazywane przez państwa trzecie oraz organy kontrolne i jednostki certyfikujące do celów nadzoru nad ich uznawaniem na mocy art. 33 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w przypadku przywożonych produktów ekologicznych, oraz do przepisów dotyczących środków, jakie należy przyjąć w ramach sprawowania tego nadzoru (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalające na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1378 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiające niektóre przepisy dotyczące certyfikatu wydawanego podmiotom, grupom podmiotów i eksporterom w państwach trzecich zaangażowanym w przywóz produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji do Unii oraz ustanawiające wykaz uznanych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1691 z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wymogów dotyczących zachowania dokumentacji przez podmioty prowadzące produkcję ekologiczną. (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1698 z dnia 13 lipca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2018/848 o  wymogi proceduralne dotyczące uznawania organów kontrolnych i  jednostek certyfikujących właściwych do  przeprowadzania kontroli podmiotów i  grup podmiotów certyfikowanych jako ekologiczne oraz produktów ekologicznych w  państwach trzecich, a  także o  zasady nadzoru nad nimi i  ich kontroli oraz innych działań, które mają być prowadzone przez te  organy kontrolne i  jednostki certyfikujące. (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1697 z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2018/848 w  odniesieniu do kryteriów uznania organów kontrolnych i  jednostek certyfikujących właściwych do przeprowadzania kontroli produktów ekologicznych w  państwach trzecich oraz kryteriów cofnięcia uznania tych organów i jednostek certyfikujących. (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/2304 z dnia 18 października 2021 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przepisami dotyczącymi wydawania certyfikatów uzupełniających poświadczających niestosowanie antybiotyków w ekologicznej produkcji produktów zwierzęcych do celów wywozu (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/2306 z dnia 21 października 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 o przepisy dotyczące kontroli urzędowych w odniesieniu do przesyłek produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii oraz o przepisy dotyczące świadectwa kontroli (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2307 z dnia 21 października 2021 r.
ustanawiające przepisy dotyczące dokumentów i powiadomień wymaganych w przypadku produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2119 z dnia 1 grudnia 2021 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące niektórych rodzajów dokumentacji i deklaracji wymaganych od podmiotów i grup podmiotów oraz dotyczące środków technicznych służących wydawaniu certyfikatów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1378 w odniesieniu do wydawania certyfikatów podmiotom, grupom podmiotów i eksporterom w państwach trzecich (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2325 z dnia 16 grudnia 2021 r.  ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, wykaz państw trzecich oraz wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, które zostały uznane na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/474 z dnia 17 stycznia 2022 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących produkcji i stosowania siewek nieekologicznych, siewek w okresie konwersji i siewek ekologicznych oraz innego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (Pobierz PDF)

Komisja Europejska proceduje nad wdrożeniem kolejnych aktów prawnych regulujących zasady obowiązujące w rolnictwie ekologicznym.