Aktualnie obowiązujące formularze dotyczące odstępstw od warunków produkcji ekologicznej są dostępne na stronie internetowej administrowanej przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych:

https://www.gov.pl/web/ijhars/odstepstwa-od-warunkow-produkcji-ekologicznej

Wnioski dotyczące odstępstw od warunków produkcji ekologicznej powinny być kierowane przez producentów bezpośrednio do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych właściwego ze względu na adres zamieszkania/siedziby wnioskującego producenta ekologicznego od dnia 7 lipca 2022 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.

Jedyny wniosek, który wymaga pisemnego oświadczenia jednostki certyfikującej dotyczącego jego zasadności przed złożeniem do właściwego urzędu dotyczy uznania z mocą wsteczną wcześniejszego okresu, jako części okresu konwersji. Oświadczenie jest wydawane po przeprowadzeniu przez jednostkę certyfikującą dodatkowych odpłatnych czynności, wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa.

UWAGA

Obligatoryjne stało się uzyskanie zgody na wprowadzenie zwierząt nieekologicznych do gospodarstwa ekologicznego zarówno w sytuacji tworzenia stada po raz pierwszy, jak
i jego odnawiania, niezależnie od ilości sztuk i płci wprowadzanych zwierząt. Zgoda nie jest wymagana w przypadku wprowadzania do gospodarstwa ekologicznego zwierząt rasy zagrożonej wyginięciem.

Do WIJHARS można składać wnioski w zakresie niżej wymienionych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej:

  1. Wprowadzenie nieekologicznych młodych zwierząt akwakultury do ekologicznej jednostki produkcyjnej w celach odchowu
  2. Wprowadzenie zwierząt z chowu nieekologicznego do ekologicznej jednostki produkcyjnej
  3. Wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu
  4. Uznanie z mocą wsteczną wcześniejszego okresu jako części okresu konwersji (wymagana opinia jednostki certyfikującej)
  5. Zastosowanie dodatku azotynu sodu lub azotanu potasu
  6. Przycinanie ogonów owiec, przycinanie dziobów, usuwanie zawiązków rogów lub rogów
  7. W związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi (wymagane potwierdzenie formalne):

7.1) użycie zwierząt nieekologicznych w celu odnowienia lub odbudowania stada, w związku z wysoką śmiertelnością zwierząt i niedostępnością zwierząt pochodzących z chowu ekologicznego

7.2) użycie paszy nieekologicznej zamiast ekologicznej lub w okresie konwersji do żywienia zwierząt, w związku z utratą produkcji paszy lub gdy nałożono na nią ograniczenia

7.3) dostosowanie wymogów dotyczących wypasu na gruntach ekologicznych, tj. gęstości obsady w budynkach oraz minimalnych powierzchni pomieszczeń i przestrzeni otwartych

7.4) zmniejszenie odsetka suchej masy składający się z paszy objętościowej, paszy zielonej lub suszu paszowego lub kiszonki w dziennej dawce pokarmowej w przypadku utraty produkcji paszy lub nałożenia na nią ograniczeń

7.5) dokarmiane rodzin pszczelich ekologicznym miodem lub pyłkiem, ekologicznymi syropami cukrowymi lub ekologicznym cukrem, w przypadku gdy przetrwanie uli jest zagrożone z przyczyn innych niż warunki klimatyczne

7.6) przeniesienie rodzin pszczelich na obszary, które nie spełniają przepisów dotyczących umieszczania pasiek, w przypadku gdy przetrwanie uli jest zagrożone

7.7) odnowienie lub odbudowanie zasobów zwierząt akwakultury przy użyciu poniżej wymienionych nieekologicznych zwierząt akwakultury, w związku z wysoką śmiertelnością  i w przypadku gdy zwierzęta pochodzące z chowu ekologicznego nie są dostępne

7.8) stosowanie dwutlenku siarki do maksymalnej zawartości w produkcji wina

 

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym