OD 1 STYCZNIA 2022 r. ZACZĘŁY BYĆ STOSOWANE NOWE PRZEPISY UNIJNE DOTYCZĄCE PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ I ZNAKOWANIA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH

Nowe regulacje prawne mają na celu zapewnienie uczciwej konkurencji dla producentów przy jednoczesnym zapobieganiu oszustwom i utrzymaniu zaufania konsumentów. Zmiana przepisów obejmuje m.in.:

 • usunięcie szeregu odstępstw
 • wzmocnienie systemu kontroli w całym łańcuchu dostaw
 • zobowiązanie producentów z krajów trzecich do przestrzegania przez nich tych samych zasad produkcji co producenci w UE
 • rozszerzenie zakresu certyfikowanych produktów (np. soli, korka, wosku pszczelego, wełny)
 • wprowadzenie dodatkowych zasad produkcji (dotyczących m.in. jeleniowatych, królików, drobiu)
 • prowadzenia certyfikacji grupowej
 • określenie środków jakie należy podjąć w celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego zanieczyszczenia pestycydami

Głównym aktem prawnym UE regulującym zasady obowiązujące w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych stosowanym od dnia 01 stycznia 2022 r. jest :

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Pobierz PDF) 

Rozpoczęcie stosowania ww. rozporządzenia (UE) 2018/848 było odroczone przez Parlament Europejski, aby dać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz państwom członkowskim, zajętym walką ze skutkami kryzysu wywołanego przez COVID-19, więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów i zapewnienie właściwego ich wdrożenia, zgodnie z:

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1693 z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz niektórych innych dat, o których mowa w tym rozporządzeniu  (Pobierz PDF)

Do rozporządzenia (UE) 2018/848 zostały wydane niżej wskazane sprostowania:

 1. Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Pobierz PDF)
 2. Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Pobierz PDF)
 3. Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Pobierz PDF)
 4. Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Pobierz PDF)
 5. Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Pobierz PDF)
 6. Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Pobierz PDF)

Wersja skonsolidowana rozporządzenia (UE) 2018/848 uwzględniająca zmiany i sprostowania (Pobierz PDF)

Uwaga! Wersja skonsolidowana (scalona) rozporządzenia jest traktowana jedynie pomocniczo i informacyjnie. W przypadkach wymagających rozstrzygnięć, znaczenie mają teksty pierwotne każdego z odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami.

ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANE I WYKONAWCZE

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/427 z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/464 z dnia 26 marca 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, w odniesieniu do dokumentów niezbędnych w celu uznania z mocą wsteczną okresów do celów konwersji, produkcji produktów ekologicznych oraz informacji, które mają być dostarczane przez państwa członkowskie (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1794 z dnia 16 września 2020 r. zmieniające część I załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do stosowania materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji i nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin (Pobierz PDF)

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1794 z dnia 16 września 2020 r. zmieniającego część I załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do stosowania materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji i nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/2146 z dnia 24 września 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wyjątkowych zasad produkcji w przypadku produkcji ekologicznej (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/642 z dnia 30 października 2020 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do niektórych informacji, które należy przedstawić na znakowaniu produktów ekologicznych (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2020/1693 z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz niektórych innych dat, o których mowa w tym rozporządzeniu (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/269 z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/427 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania zmian niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/2042 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/464 w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz niektórych innych dat mających znaczenie dla stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/279 z dnia 22 lutego 2021 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w sprawie kontroli i innych środków zapewniających identyfikowalność i zgodność w produkcji ekologicznej oraz znakowania produktów ekologicznych (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/715 z dnia 20 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wymogów dotyczących grup podmiotów (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/771 z dnia 21 stycznia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przez ustanowienie szczegółowych kryteriów i warunków dotyczących sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej w ramach kontroli urzędowych w zakresie produkcji ekologicznej oraz kontroli urzędowych grup podmiotów (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/716 z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do zasad produkcji ekologicznej dotyczących skiełkowanych nasion i główek cykorii, pasz dla niektórych zwierząt akwakultury i leczenia zwierząt akwakultury przeciwko pasożytom (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1006 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wzoru certyfikatu poświadczającego zgodność z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1189 z dnia 7 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do produkcji i wprowadzania do obrotu materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału heterogenicznego określonych rodzajów lub gatunków (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1342 z dnia 27 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do przepisów dotyczących informacji, które mają być przekazywane przez państwa trzecie oraz organy kontrolne i jednostki certyfikujące do celów nadzoru nad ich uznawaniem na mocy art. 33 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w przypadku przywożonych produktów ekologicznych, oraz do przepisów dotyczących środków, jakie należy przyjąć w ramach sprawowania tego nadzoru (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalające na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1378 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiające niektóre przepisy dotyczące certyfikatu wydawanego podmiotom, grupom podmiotów i eksporterom w państwach trzecich zaangażowanym w przywóz produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji do Unii oraz ustanawiające wykaz uznanych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1691 z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wymogów dotyczących zachowania dokumentacji przez podmioty prowadzące produkcję ekologiczną. (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1698 z dnia 13 lipca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2018/848 o  wymogi proceduralne dotyczące uznawania organów kontrolnych i  jednostek certyfikujących właściwych do  przeprowadzania kontroli podmiotów i  grup podmiotów certyfikowanych jako ekologiczne oraz produktów ekologicznych w  państwach trzecich, a  także o  zasady nadzoru nad nimi i  ich kontroli oraz innych działań, które mają być prowadzone przez te  organy kontrolne i  jednostki certyfikujące. (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1697 z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2018/848 w  odniesieniu do kryteriów uznania organów kontrolnych i  jednostek certyfikujących właściwych do przeprowadzania kontroli produktów ekologicznych w  państwach trzecich oraz kryteriów cofnięcia uznania tych organów i jednostek certyfikujących. (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/2304 z dnia 18 października 2021 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przepisami dotyczącymi wydawania certyfikatów uzupełniających poświadczających niestosowanie antybiotyków w ekologicznej produkcji produktów zwierzęcych do celów wywozu (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/2306 z dnia 21 października 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 o przepisy dotyczące kontroli urzędowych w odniesieniu do przesyłek produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii oraz o przepisy dotyczące świadectwa kontroli (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2307 z dnia 21 października 2021 r.
ustanawiające przepisy dotyczące dokumentów i powiadomień wymaganych w przypadku produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2119 z dnia 1 grudnia 2021 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące niektórych rodzajów dokumentacji i deklaracji wymaganych od podmiotów i grup podmiotów oraz dotyczące środków technicznych służących wydawaniu certyfikatów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1378 w odniesieniu do wydawania certyfikatów podmiotom, grupom podmiotów i eksporterom w państwach trzecich (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2325 z dnia 16 grudnia 2021 r.  ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, wykaz państw trzecich oraz wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, które zostały uznane na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/474 z dnia 17 stycznia 2022 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących produkcji i stosowania siewek nieekologicznych, siewek w okresie konwersji i siewek ekologicznych oraz innego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/760 z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2306 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących świadectw kontroli wydawanych w Ukrainie (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/1450 z dnia 27 czerwca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do stosowania nieekologicznych pasz białkowych w produkcji ekologicznych zwierząt gospodarskich w związku z inwazją Rosji na Ukrainę (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2240 z dnia 20 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/1378, rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2119 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2307 w odniesieniu do stosowania
kwalifikowanej pieczęci elektronicznej do wydawania certyfikatów (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/207 z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wzoru certyfikatu poświadczającego zgodność z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2468 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2325 w odniesieniu do uznania organu kontrolnego „IMOCERT Latinoamérica Ltda” do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/121 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1165 zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiającego ich wykazy (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/186 z dnia Brukseli z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2325 w odniesieniu do uznawania niektórych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/2229 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1165 zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiającego ich wykazy (Pobierz PDF)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/2785 z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniające  rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2325 w odniesieniu do uznawania niektórych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celu przywozu produktów ekologicznych do Unii (Pobierz PDF)

Komisja Europejska proceduje nad wdrożeniem kolejnych aktów prawnych regulujących zasady obowiązujące w rolnictwie ekologicznym.

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym