Produkty rolnictwa ekologicznego podlegają kontroli jednostki certyfikującej także na etapie dystrybucji i wprowadzania
ich do obrotu.

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO BEZPOŚREDNIO KONSUMENTOWI lub UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU

Sklepy detaliczne oferujące do sprzedaży nieopakowane produkty rolnictwa ekologicznego (produkty luzem) oraz sklepy internetowe sprzedające produkty rolnictwa ekologicznego powinny być objęte systemem kontroli w rolnictwie ekologicznym.

Z obowiązku zgłoszenia do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym zwolnione są punkty sprzedaży detalicznej, sprzedające opakowane produkty ekologiczne bezpośrednio konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu, pod warunkiem, że:

  • nie produkują
  • nie przygotowują
  • nie przechowują do celów innych niż związane z punktem sprzedaży
  • nie przywożą produktów z państwa trzeciego nie zlecają podwykonawstwa ww. czynności innemu podmiotowi.

Ponadto podmioty, które sprzedają nieopakowane produkty ekologiczne (luzem/na wagę) inne niż pasza bezpośrednio konsumentowi końcowemu, są zwolnione z obowiązku posiadania certyfikatu (ale nie z obowiązku zgłoszenia do systemu kontroli), pod warunkiem, że:

    • nie produkują, nie przygotowują, ani nie przechowują w celach innych niż odnoszących się do punktu sprzedaży lub przywozu takich produktów z państw trzecich ani też nie zlecają podwykonawstwa tych czynności stronie trzeciej
    • sprzedaż nie przekracza 5 000 kg rocznie
    • sprzedaż nie stanowi rocznego obrotu w odniesieniu do nieopakowanych produktów ekologicznych przekraczającego 20 000 EUR lub potencjalny koszt certyfikacji dla podmiotu przekracza 2% łącznego obrotu nieopakowanymi produktami ekologicznymi sprzedanymi przez ten podmiot.

 

Sprzedaż bezpośrednią należy rozumieć jako bezpośrednie spotkanie producenta lub sprzedawcy z konsumentem końcowym. Zatem sprzedaż musi odbywać się w obecności producenta lub sprzedawcy(lub jego przedstawicieli) i konsumenta końcowego. W przypadku sprzedaży przez Internet produkty są tymczasowo przechowywane w miejscach wysyłki, jest także faza między magazynowaniem a wysyłką do konsumenta końcowego (np. poczta, firma kurierska). Dlatego sklepy internetowe nie mogą być traktowane jako punkty sprzedaży bezpośredniej.

Oznacza to, że sklepy internetowe muszą podlegać kontroli jednostki certyfikującej w ramach systemu kontroli produkcji ekologicznej. Obowiązujące przepisy ustanawiają zasady przechowywania produktów ekologicznych, w tym rozdział produktów o różnym statusie. Zgodnie z wymogami podmioty zajmujące się wyłącznie usługowym przechowywaniem produktów ekologicznych również muszą podlegać kontroli.

Interpretacja Komisji Europejskiej z dnia 8 lipca 2011 r., określa jak należy rozumieć pojęcie przechowywania w celach odnoszących się do punktu sprzedaży. Przechowywanie to oznacza fizyczne powiązanie miejsca magazynowania produktów z miejscem sprzedaży tych produktów konsumentom końcowym. Urząd nadzoru, tj. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, sprawujący nadzór nad rynkiem produktów rolnictwa ekologicznego jednoznacznie wskazuje na konieczność objęcia kontrolą podmiotów zajmujących się sprzedażą ekologicznych produktów za pośrednictwem Internetu.

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym