Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu klientów oraz doradców pomagających wypełniać dokumentację wnioskową, udostępniamy na naszej stronie internetowej w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA DLA PRODUCENTA formularze Planu Produkcji Roślinnej oraz Planu Produkcji Zwierzęcej, a także Wniosku o certyfikacje.
Po wydrukowaniu, wypełnieniu i skompletowaniu odpowiednich formularzy należy je przesłać na adres:
 
AGRO BIO TEST, ul. ZWM 22, 02-786 Warszawa
lub
przesłać wypełnione dokumenty na adres e-mail: agro.bio.test@agrobiotest.pl
 
Od 2024 Producenci mają możliwość przesłania do jednostki Wniosku o przyznanie płatności na 2024 rok zamiast Planu produkcji roślinnej.
Wydruk wniosku składanego do ARiMR może być przesłany na adres biura lub w formie elektronicznej na adres e-mail.
 
 

Uwaga: dane w Planie Produkcji Roślinnej powinny być zgodne ze stanem faktycznym i wnioskiem o przyznanie płatności na bieżący rok.

Rolnicy objęci programem kontroli AGRO BIO TEST, otrzymają pocztą w wersji papierowej, formularze opisujące produkcję zgłaszaną do certyfikacji w 2024 r. wraz z instrukcją ich wypełniania.
W przypadku zmian we Wniosku o certyfikacje, formularz należy pobrać ze strony internetowej, wydrukować, wypełnić i odesłać razem z pozostałymi dokumentami.
 

Zgodnie z cennikiem przesłanie wymaganej dokumentacji i wpłacenie co najmniej zaliczki do 30 kwietnia 2024 gwarantuje naliczenie niższej opłaty za prowadzenie procesu certyfikacji oraz sprawowany nadzór w danym roku.

Wypełnione i podpisane formularze należy przesłać najpóźniej do 30 czerwca 2024 r.

W przypadkach braku kontaktu z Wnioskującym i przedłużającym się  oczekiwaniem na brakujące dokumenty i/lub wpłatę – proces certyfikacji może zostać przerwany przez jednostkę certyfikującą (wypowiedzenie umowy), z powiadomieniem
o tym fakcie GIJHAR-S.

Przypominamy, że kopie składanej dokumentacji należy „przechowywać w siedzibie gospodarstwa rolnego, tak aby była przez cały czas dostępna dla organów kontrolnych lub jednostek certyfikujących” (art. 39 i ust. 5 art. 34 rozp. 2018/848).

Uwaga: formularze dokumentacji wnioskowej są przeznaczone dla producentów już zarejestrowanych w programie kontroli
AGRO BIO TEST. Rolnicy zainteresowany przystąpieniem do systemu, składają najpierw Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego i zawierają umowę w/s certyfikacji i nadzoru, dopiero potem przesyłają formularze wnioskowe.

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym