Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu rolników oraz doradców pomagających wypełniać dokumentację wnioskową, udostępniamy na www.agrobiotest.pl formularze Planu Produkcji Roślinnej oraz Planu Produkcji Zwierzęcej, a także Wniosku o certyfikacje.

Po wydrukowaniu, wypełnieniu i skompletowaniu odpowiednich formularzy należy je podpisać i przesłać na adres:

AGRO BIO TEST, ul. ZWM 22, 02-786 Warszawa

Uwaga: dane w Planie Produkcji Roślinnej powinny być zgodne ze stanem faktycznym i wnioskiem o przyznanie płatności na bieżący rok.

Rolnicy objęci programem kontroli AGRO BIO TEST, otrzymali pocztą w wersji papierowej, formularze opisujące produkcję zgłaszaną do certyfikacji w 2023 r.
wraz z instrukcją ich wypełniania. W przypadku zmian we Wniosku o certyfikacje, formularz należy pobrać ze strony internetowej, wydrukować, wypełnić, podpisać i odesłać razem z pozostałymi dokumentami.

Zgodnie z cennikiem przesłanie wymaganej dokumentacji i wpłacenie co najmniej zaliczki do 30 kwietnia 2023 gwarantuje naliczenie niższej opłaty za prowadzenie procesu certyfikacji oraz sprawowany nadzór w danym roku.

Wypełnione i podpisane formularze należy przesłać najpóźniej do 15 czerwca 2023 r.

W przypadkach braku kontaktu z Wnioskującym i przedłużającym się oczekiwaniem na brakujące dokumenty i/lub wpłatę – proces certyfikacji może zostać przerwany przez jednostkę certyfikującą (wypowiedzenie umowy), z powiadomieniem
o tym fakcie GIJHAR-S.

Przypominamy, że kopie składanej dokumentacji należy „przechowywać w siedzibie gospodarstwa rolnego, tak aby była przez cały czas dostępna dla organów kontrolnych lub jednostek certyfikujących” (art. 39 i ust. 5 art. 34 rozp. 2018/848).

Uwaga: formularze dokumentacji wnioskowej są przeznaczone dla producentów już zarejestrowanych w programie kontroli AGRO BIO TEST. Rolnicy zainteresowany przystąpieniem do systemu, składają najpierw Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego i zawierają umowę w/s  certyfikacji i nadzoru, dopiero potem przesyłają formularze wnioskowe.

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym