Aktualny wykaz nawozów i środków poprawiających żyzność gleby zakwalifikowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Polsce, można znaleźć na stronie Instytutu.

Wykaz produktów naturalnych innych niż nawozy i środki poprawiające właściwości gleby, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym w celu wytworzenia produktów rolnych, można również znaleźć na stronie Instytutu.

Wykaz obejmuje tylko środki zakwalifikowane przez IUNG w następstwie wniosku ich producenta, bądź dystrybutora (dotyczy produktów pochodzących z zakupu, nie dotyczy nawozów z własnego gospodarstwa).

Rolnik może stosować także inne środki, o ile:

  • są zgodne z wymogami zał. II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1165
  • są dopuszczone do obrotu w Polsce (ustawa o ochronie roślin, tekst jednolity Dz.U. nr 133 z 2008, poz. 849).

Decyzja o zastosowaniu środka oraz jego wybór należy do rolnika (nie ma miejsca wnioskowanie o zgodę). W rejestrze działań należy odnotować uzasadnienie zastosowanego zabiegu (np. analiza gleby, objawy, rośliny wskaźnikowe), datę, nazwę rośliny uprawnej, określenie działki rolnej, nazwę nawozu lub środka, dawkę.

Podstawa prawna: zał. II część I pkt 1.9.3 (2018/848): W przypadku gdy potrzeby żywieniowe roślin nie mogą być zaspokojone (…), można używać – tylko w koniecznym zakresie – wyłącznie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby dopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej na podstawie art. 24. Podmioty zachowują dokumentację stosowania tych produktów.

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym