Cennik obowiązujący w 2023 r.

KATEGORIE DZIAŁALNOŚCI INNE NIŻ PRODUKCJA ROŚLINNA i ZWIERZĘCA (kwoty netto)

Świadczenie przed jednostkę certyfikującą AGRO BIO TEST usług w zakresie procesu certyfikacji w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym jest odpłatne.

Opłata podstawowa (roczna) za kontrolę i certyfikację obejmuje: koszty dojazdu oraz pracy inspektora, koszty badań laboratoryjnych pobranych próbek, o ile ich pobranie wynika z planu próbkobrania, przegląd i ocenę dokumentacji przedsięwzięcia objętego kontrolą, a także wydanie certyfikatu w wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej). Opłata ta obejmuje także koszty kontroli wyrywkowych, planowanych na podstawie analizy ryzyka, prowadzonych w ramach nadzoru nad wydanym certyfikatem.

Wysokość rocznych podstawowych opłat (netto) za usługi realizowane w procesie certyfikacji

Przygotowanie 

(w tym przetwórstwo,   konfekcjonowanie)

Dystrybucja/wprowadzanie do obrotu

Import
z krajów trzecich
(spoza UE)

Przechowywanie
(opłata jest naliczana jedynie w przypadku świadczenia usług w tym zakresie innym podmiotom)

w zależności od liczby  produktów

produktów opakowanych
(opakowania detaliczne)

produktów
w opakowaniach hurtowych i luzem

produktów opakowanych
(opakowania detaliczne)

produktów
w opakowaniach hurtowych
i luzem

do 10

1700,00

1700,00

2500,00

2500

1700,00

2500,00 zł

od 11 do 50

2200,00

ponad 50

2700,00

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej kategorii działalności jednostka może obniżyć wyżej wymienione opłaty o 20% - 30%

PRZYGOTOWANIE własnych surowców rolnych bez użycia składników /dodatków spoza gospodarstwa, zgłoszone do właściwego Inspektora Sanitarnego i/lub Lekarza Weterynarii, jeśli kontrola przeprowadzana jest równocześnie z pełnozakresową kontrolą rolniczą.
W przypadku użycia składników /dodatków spoza gospodarstwa wskazana opłata powiększona zostanie 250 zł.

800,00 zł

PRZYGOTOWANIE własnych surowców rolnych bez użycia składników /dodatków spoza gospodarstwa, zgłoszone do właściwego Inspektora Sanitarnego i/lub Lekarza Weterynarii, jeśli kontrola przeprowadzana w innym terminie niż pełnozakresowa kontrola rolnicza i/lub na życzenie Wnioskującego.
W przypadku użycia składników /dodatków spoza gospodarstwa wskazana opłata powiększona zostanie o 350 zł.

1200,00 zł

Opłaty dodatkowe (kwoty netto)

A. Opłata rejestracyjna (jednorazowa) za objęcie programem kontroli i certyfikacji AGRO BIO TEST.

200,00 zł

B. Opłata za kontrolę każdego zgłoszonego obiektu, w przypadku działalności prowadzonej w kilku lokalizacjach.

1300,00 zł

C. Opłata za kontrolę podwykonawcy nieposiadającego własnego certyfikatu.

1400,00 zł

D. Opłata dla eksportera za potwierdzenie transakcji na formularzu kraju importera.

200,00 zł

E. Opłata za kontrolę sezonowego punktu skupu prowadzonego przez Wnioskującego lub na jego zlecenie. 

700,00 zł

F. Opłata za rozszerzenie zakresu certyfikacji (niewymagające dodatkowej kontroli) w danej kategorii.

300,00 zł

G. Opłata za kontrolę dodatkową nieplanowana, wykonywana doraźnie np. w związku ze stwierdzeniem pozostałości niedozwolonych środków produkcji lub zidentyfikowaniem innych niezgodności.

1000,00 zł

H. Opłata za kontrolę dodatkową wykonywaną na życzenie Wnioskującego.

1000,00 zł

I. Opłata za jednorazowe wystawienie duplikatu faktury wraz z jej wysyłką.

30,00 zł

J. Opłata za jednorazowe wystawienie duplikatu certyfikatu lub duplikatu innego dokumentu wraz z jego wysyłką.

100,00 zł

K. Opłata za przeniesienie prawa własności certyfikatu.

500,00 zł

L. Opłata za aktualizację dokumentacji certyfikacyjnej na życzenie Wnioskującego w zakresie danych administracyjnych (nazwa, adres).

200,00 zł

M. Opłata za dodatkową jednorazową weryfikację etykiet na życzenie klienta pod kątem wymagań w zakresie znakowania produktów ekologicznych (z wyjątkiem kontroli i rozszerzeń certyfikatu).

50,00 zł

N. Opłata za pobranie próbki nieujętej w planie próbkobrania AGRO BIO TEST na dany rok, której nie towarzyszy kontrola (kosztami analizy laboratoryjnej pobranej próbki producent jest obciążany dodatkowo jak poniżej).

500,00 zł

O. Opłata za analizę laboratoryjną próbek nieujętych w planie próbkobrania AGRO BIO TEST na dany rok (pobieranych na życzenie Wnioskującego i/lub w ramach postępowania wyjaśniającego w następstwie np. stwierdzenia pozostałości niedozwolonych środków produkcji lub zidentyfikowaniem innych niezgodności i/lub podejrzeń ich wystąpienia.
Opłata za analizę laboratoryjną próbek pobieranych przez AGRO BIO TEST na podstawie planu próbkobrania nie jest naliczana.

Kwota uzależniona od zakresu analizy oraz cennika laboratorium

P. Opłata za cofnięcie certyfikatu w przypadku braku możliwości sprawowania nadzoru (w szczególności w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli pełnorocznej lub doraźnej w ramach nadzoru nad wydanym certyfikatem).

500,00 zł

R. Opłata za przygotowanie i przekazanie dokumentacji innej jednostce certyfikującej, w związku ze zmianą jednostki.

500,00 zł

W przypadku płatności w ratach: wysokości pierwszej raty wynosi 500,00 zł, II rata płatna na podstawie faktury wystawionej po kontroli.

Płatności należy dokonywać na konto AGRO BIO TEST: 94 1160 2202 0000 0001 2645 0058.

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym