PL-EKO-07

Cennik

Cennik opłat za proces certyfikacji obowiązujący w AGRO BIO TEST Sp. z o.o. w 2022 r.

Świadczenie przed jednostkę certyfikującą AGRO BIO TEST usług w zakresie procesu certyfikacji w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym jest odpłatne.

Nieodesłanie podpisanej Umowy wraz z aneksem określającym wysokość opłat za świadczone usługi, a także nieuregulowanie opłaty w wyznaczonym przez AGRO BIO TEST terminie może skutkować wyłączeniem producenta z systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym.

PRODUKCJA ROŚLINNA i ZWIERZĘCA

Wysokość rocznych podstawowych opłat (brutto) za proces certyfikacji gospodarstw rolnych zależy od powierzchni użytków rolnych gospodarstwa oraz terminowości składania dokumentacji i terminowości regulowania płatności, zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

Całkowita powierzchnia UR (ha)

Opłata podstawowa (kwota brutto)

do 5,00

od 840,00 zł do 960,00 zł

5,01- 10,00

od 1 020,00 zł do 1 170,00 zł

10,01-20,00

od 1 150,00 zł do 1 310,00 zł

20,01-50,00

od 1 300 zł do 1 460,00 zł

50,01-100,00

od 1 550,00 zł do 1 730,00 zł

powyżej 100,00

od 1 900,00 zł do 2 100,00 zł

W przypadku płatności w ratach: I rata w wysokości 500,00 zł płatna do 30 kwietnia, II rata płatna w terminie wskazanym na fakturze wystawionej po kontroli.

Płatności należy dokonywać na konto AGRO BIO TEST: 94 1160 2202 0000 0001 2645 0058.

Nowych klientów zgłaszających się po raz pierwszy do programu kontroli w rolnictwie ekologicznym prowadzonego przez AGRO BIO TEST obowiązują opłaty niższe w roku zgłoszenia, zgodnie z ww. cennikiem, niezależnie od terminu zgłoszenia.

Opłaty specjalne (kwoty brutto)
 • Opłata rejestracyjna – 150,00 zł (jednorazowa) dla nowych klientów AGRO BIO TEST. Nie dotyczy producentów, którzy są już objęci systemem kontroli AGRO BIO TEST. 
 • Opłata za prowadzenie kilku jednostek ekologicznych, odległych od siebie o ponad 50 km: za główną jednostkę – opłata podstawowa; za pozostałe jednostki – po 50% opłaty podstawowej, naliczanej wg powierzchni UR danej jednostki.
 • Dopłata w przypadku produkcji konwencjonalnej, gdy Wnioskujący prowadzi, oprócz produkcji ekologicznej, jednostkę konwencjonalną – 30% opłaty podstawowej, wyliczanej z całkowitej powierzchni UR dla każdej jednostki konwencjonalnej. Jeśli jednostka konwencjonalna zlokalizowana jest w odległości powyżej 50 km od jednostki głównej, AGRO BIO TEST dolicza opłatę w wysokości 400,00 zł.

Za prowadzenie konwencjonalnej produkcji zwierzęcej opłata nie jest pobierana.

 • Opłata za analizę laboratoryjną próbek pobieranych przez AGRO BIO TEST na podstawie planu próbkobrania nie jest naliczana. Opłatą za analizę laboratoryjną kolejnych próbek (pobieranych na życzenie Wnioskującego i/lub w ramach postępowania wyjaśniającego w następstwie nieprzewidzianych okoliczności, np. stwierdzenie pozostałości niedozwolonych środków produkcji lub zidentyfikowanie innych naruszeń) – obciążany jest Wnioskujący. Koszt analizy laboratoryjnej uzależniony jest od zakresu analiz oraz opłat ustalanych przez laboratorium. Jeśli pobraniu pozaplanowej próbki nie towarzyszy kontrola, to za jej pobranie opłata wynosi 300,00 zł.
 • Opłata za kontrolę dodatkową wykonywaną na żądanie Wnioskującego70% opłaty podstawowej
 • Opłata za kontrolę dodatkową nieplanową, wykonaną doraźnie, w następstwie nieprzewidzianych okoliczności, np. w związku ze stwierdzeniem pozostałości niedozwolonych środków produkcji lub zidentyfikowaniem innych naruszeń – 70% opłaty podstawowej.
 • Opłata za prowadzenie procesu certyfikacji w zakresie zwierząt gospodarskich i nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wełny – 400,00 zł.
 • Opłata za prowadzenie procesu certyfikacji produkcji pszczelarskiej (kwoty brutto):

 
Specyfikacja / Wielkość przedsięwzięcia

do 20 rodzin 

 21 do 70 rodzin 

 ponad 70 rodzin 

Pasieki w gospodarstwach kontrolowanych przez AGRO BIO TEST

 600,00 zł

800,00 zł

 1 100,00 zł 

Jeśli kontrola zostanie zrealizowane w innym terminie niż kontrola gospodarstwa rolnego (na życzenie Wnioskującego) AGRO BIO TEST, dolicza opłatę w wysokości 400,00 zł.

Pozostałe pasieki, w tym prowadzone w gospodarstwach kontrolowanych przez inne jednostki certyfikujące

 1 000,00 zł

 1 200,00 zł

 1500,00 zł

Pracownia pszczelarska

300 zł. W przypadku gdy pracownia pszczelarska zlokalizowana jest w odległości powyżej 50 km od pasieki, AGRO BIO TEST dolicza opłatę w wysokości 200 zł.

Pasieki konwencjonalne prowadzone równolegle przez Wnioskującego

50% opłaty podstawowej wyliczanej z całkowitej liczby rodzin pszczelich konwencjonalnych. Jeśli równolegle prowadzona pasieka konwencjonalna zlokalizowana jest w odległości powyżej 50 km od głównej ekologicznej jednostki produkcyjnej, AGRO BIO TEST dolicza opłatę w wysokości 400,00 zł.

Opłata za prowadzenie pasiek w kilku lokalizacjach odległych od siebie o ponad 50 km: za główną jednostkę produkcyjną – opłata podstawowa; za pozostałe jednostki produkcyjne – po 50% opłaty podstawowej, naliczanej wg liczby rodzin w danej jednostce produkcyjnej

 • Opłata za prowadzenie procesu certyfikacji pieczarkarni lub produkcji kiełków lub produkcji ziół w doniczkach –
  2 500,00 zł. W przypadku, gdy przez AGRO BIO TEST kontrolowane jest przedsięwzięcie w innej kategorii działalności, opłata wynosi 1 500,00 zł.
 • Opłata za prowadzenie procesu certyfikacji zbioru roślin dzikorosnącychod  2 500,00 zł ustalana indywidualnie
  w zależności od złożoności zgłoszonego do kontroli przedsięwzięcia.
 • Opłata za cofnięcie certyfikatu w przypadku braku możliwości sprawowania nadzoru – 500,00 zł (w szczególności
  w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli pełnorocznej lub doraźnej w ramach nadzoru nad wydanym certyfikatem).
 • Opłata za jednorazowe wystawienie duplikatu faktury lub innego dokumentu wraz z jego wysyłką – 50,00 zł.
 • Przeniesienie prawa własności certyfikatu –  200,00 zł.
 • Opłata za rozszerzenie zakresu certyfikatu – 200,00 zł. Jeżeli Wnioskujący występuje o zwiększenie ilości produktów
  w zakresie certyfikatu powyżej 30% dotychczasowej ilości, AGRO BIO TEST przeprowadza dodatkową kontrolą na żądanie Wnioskującego pobierając opłatę zgodnie z punktem E niniejszego cennika.
 • Opłata za przygotowanie i przekazanie dokumentacji innej jednostce certyfikującej, w związku ze zmianą jednostki 500,00 zł.
 • Opłata za zaopiniowanie wniosku o odstępstwo –  250,00 zł.


Uwaga: Podane opłaty podstawowe są ustalone dla najniższego poziomu ryzyka. W przypadku zakwalifikowania Producenta podwyższonego poziomu ryzyka wystąpienia niezgodności opłaty mogą wzrosnąć odpowiednio o 10% lub 20 %,
w zależności od ocenionego przez jednostkę certyfikującą poziomu ryzyka, o czym Producent jest informowany na piśmie.