W obliczu coraz większego znaczenia ekologii w kontekście produkcji żywności, przetwórstwo produktów ekologicznych staje się kluczowym obszarem, w którym konieczne jest zachowanie najwyższych standardów jakościowych i zgodności z przepisami. Dążenie do utrzymania pierwotnej jakości ekologicznych płodów rolnych w procesie przetwarzania stanowi priorytetowy cel, który wymaga rygorystycznego przestrzegania wymogów rolnictwa ekologicznego.

Zgodność z przepisami

Wszystkie podmioty zaangażowane w działalność gospodarczą w sektorze przygotowania lub obrotu produktami spożywczymi zobowiązane są do przestrzegania ogólnych przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Konieczne jest zgłoszenie swojej działalności do odpowiednich organów państwowych nadzorujących, takich jak Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna, Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dodatkowo, wymagane jest posiadanie decyzji wydanych przez te organy oraz uzyskanie certyfikacji przez jednostkę certyfikującą w zakresie produkcji ekologicznej.

Optymalne metody przygotowania

Przygotowanie obejmuje takie działania jak przetwarzanie i konserwowanie, konfekcjonowanie / pakowanie oraz znakowanie (i / lub zmiany w oznakowaniu). Przetwarzanie produktów ekologicznych najlepiej odbywa się przy wykorzystaniu metod mechanicznych, fizycznych oraz biologicznych, w tym fermentacyjnych. Stosowanie surowców i dodatków ekologicznych jest kluczowe dla zachowania integralności produktów oraz zgodności z ekologicznymi standardami.

Zakaz stosowania syntetycznych dodatków

W procesie przetwarzania produktów ekologicznych niedopuszczalne jest stosowanie syntetycznych dodatków i substancji wspomagających, takich jak barwniki, emulgatory, stabilizatory, konserwanty, przeciwutleniacze, substancje powlekające i inne. Wszystkie składniki muszą być naturalnego pochodzenia i zgodne z ekologicznymi standardami. Dozwolone substancje dodatkowe są wymienione w część A załącznika V rozp. 2021/1165; jest to lista pozytywna: substancje nie zamieszczone w wykazie – nie mają zastosowania w ekologicznej produkcji żywności.

Zakaz GMO

Jednym z fundamentalnych zakazów w produkcji produktów ekologicznych jest stosowanie organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz ich produktów. Organizmy modyfikowane genetycznie nie mogą być wykorzystywane w procesie produkcji ani w żadnym etapie przygotowania produktów ekologicznych. Jest to kluczowy aspekt w zachowaniu integralności produktów i zapewnieniu, że są one w pełni zgodne z zasadami ekologicznymi.

Zachowanie identyfikowalności i bezpieczeństwa

Ważnym aspektem w procesie przetwarzania produktów ekologicznych jest zachowanie ich identyfikowalności na każdym etapie działalności. Należy zapewnić możliwość powiązania partii wyrobu gotowego z surowcami użytymi do jej wytworzenia. Wymaga to precyzyjnej dokumentacji oraz unikania stosowania niedozwolonych substancji i technik. Zapisy produkcyjne muszą zawierać informacje o dostawcy/numerze partii surowca użytego do przetworzenia. Konieczne jest także zachowanie rozdziału między produktami ekologicznymi a konwencjonalnymi (fizyczny lub czasowy) oraz unikanie stosowania promieniowania jonizującego.

Prawidłowa dokumentacja

Podmioty zaangażowane w przygotowanie produktów ekologicznych mają obowiązek prowadzenia kompleksowej dokumentacji, obejmującej wszelkie aspekty związane z przygotowaniem i obrotem produktami ekologicznymi. Dokumentacja ta obejmuje m.in. dokumentację handlową, magazynową, raporty produkcyjne oraz dokumentację transportową.

Odpowiednie warunki składowania i transportu

Składowanie i transport produktów ekologicznych muszą odbywać się w odpowiednich warunkach, aby zapewnić zachowanie ich jakości i zgodność z przepisami. Pomieszczenia składowe muszą być wolne od toksycznych substancji, a transport musi odbywać się w zamkniętych i odpowiednio oznakowanych opakowaniach. Transport produktów luzem może odbywać się między podmiotami objętymi systemem kontroli, wyłącznie pod warunkiem, że każdy z nich prowadzi ewidencję działań transportowych.

Weryfikacja dostawców

Kluczowym aspektem jest skuteczna weryfikacja certyfikatów dostawców. Zakupy produktów ekologicznych powinny być dokonywane jedynie bezpośrednio od dostawców posiadających własny certyfikat. Niedopuszczalne jest nabywanie produktów ekologicznych od firm, które nie posiadają własnego certyfikatu.

Zachowanie czystości

Ważnym aspektem jest również zapewnienie odpowiedniego znakowania produktu na każdym etapie działalności firmy oraz zachowanie odpowiednich standardów czystości i higieny. Konieczne jest przeprowadzenie skutecznego czyszczenia linii produkcyjnej oraz sprzętu, aby uniknąć zanieczyszczenia produktów ekologicznych przez pozostałości produktów nieekologicznych.

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym