Cennik obowiązujący w 2023 r.

PSZCZELARSTWO (kwoty brutto)

Świadczenie przed jednostkę certyfikującą AGRO BIO TEST usług w zakresie procesu certyfikacji w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym jest odpłatne.

Opłata podstawowa (roczna) za kontrolę i certyfikację obejmuje: koszty dojazdu oraz pracy inspektora, koszty badań laboratoryjnych pobranych próbek, o ile ich pobranie wynika z planu próbkobrania, przegląd i ocenę dokumentacji przedsięwzięcia objętego kontrolą, a także wydanie certyfikatu w wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej). Opłata ta obejmuje także koszty kontroli wyrywkowych, planowanych na podstawie analizy ryzyka, prowadzonych w ramach nadzoru nad wydanym certyfikatem.

Produkcja pszczelarska/wielkość przedsięwzięcia

do 20 rodzin 

21 do 70 rodzin

ponad 70 rodzin

Pasieki w gospodarstwach kontrolowanych przez AGRO BIO TEST

700,00 zł

900,00 zł

1 200,00 zł

Jeśli kontrola zostanie zrealizowane w innym terminie niż kontrola gospodarstwa rolnego doliczana jest opłata w wysokości 400,00 zł.

Pozostałe pasieki

1 100,00 zł

1 300,00 zł

1600,00 zł

UWAGA: Opłata za prowadzenie kontroli pasiek w kilku lokalizacjach odległych od siebie o ponad 50 km: za główną jednostkę produkcyjną – opłata podstawowa; za pozostałe jednostki produkcyjne - po 50% opłaty podstawowej, naliczanej wg liczby rodzin w danej jednostce produkcyjnej.

Pracownia pszczelarska

Jeśli kontrola zostanie zrealizowane w innym terminie niż kontrola pasieki i/lub jeśli pracownia pszczelarska zlokalizowana jest w odległości powyżej 50 km od pasieki, doliczana jest opłata w wysokości 300 zł.

Opłaty dodatkowe w kategorii PSZCZELARSTWO (kwoty brutto)

A. Opłata rejestracyjna (jednorazowa) za objęcie programem kontroli i certyfikacji AGRO BIO TEST.

150,00 zł

B. Opłata za kontrolę dodatkową nieplanową, wykonaną doraźnie, np. w związku ze stwierdzeniem pozostałości niedozwolonych środków produkcji lub zidentyfikowaniem innych niezgodności i/lub podejrzeń ich wystąpienia.

500,00 zł

C. Opłata za kontrolę dodatkową wykonywaną na życzenie Wnioskującego.

800,00 zł

D. Opłata za pobranie próbki nieujętej w planie próbkobrania AGRO BIO TEST na dany rok, której nie towarzyszy kontrola (kosztami analizy laboratoryjnej pobranej próbki producent jest obciążany dodatkowo jak poniżej).

300,00 zł

E. Opłata za analizę laboratoryjną próbek nieujętych w planie próbkobrania AGRO BIO TEST na dany rok (pobieranych na życzenie Wnioskującego i/lub w ramach postępowania wyjaśniającego w następstwie np. stwierdzenia pozostałości niedozwolonych środków produkcji lub zidentyfikowaniem innych niezgodności i/lub podejrzeń ich wystąpienia.
Opłata za analizę laboratoryjną próbek pobieranych przez AGRO BIO TEST na podstawie planu próbkobrania nie jest naliczana.

Kwota uzależniona od zakresu analizy oraz cennika laboratorium

F. Opłata za cofnięcie certyfikatu w przypadku braku możliwości sprawowania nadzoru (w szczególności w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli pełnorocznej lub doraźnej w ramach nadzoru nad wydanym certyfikatem).

500,00 zł

G. Opłata za jednorazowe wystawienie duplikatu certyfikatu lub duplikatu innego dokumentu wraz z jego wysyłką.

100,00 zł

H. Opłata za jednorazowe wystawienie duplikatu faktury wraz z jego wysyłką.

30,00 zł

I. Opłata za przeniesienie prawa własności certyfikatu.

200,00 zł

J. Opłata za aktualizację dokumentacji certyfikacyjnej na życzenie Wnioskującego w zakresie danych administracyjnych (nazwa, adres).

100,00 zł

K. Opłata za rozszerzenie zakresu certyfikatu. 
Jeśli Wnioskujący występuje o zwiększenie ilości produktów w zakresie certyfikatu powyżej 30% dotychczasowej ilości, AGRO BIO TEST przeprowadza dodatkową kontrolą na żądanie Wnioskującego pobierając opłatę zgodnie z punktem C niniejszego cennika.

200,00 zł

L. Opłata za przygotowanie i przekazanie dokumentacji innej jednostce certyfikującej, w związku ze zmianą jednostki.

500,00 zł

W przypadku płatności w ratach: wysokości pierwszej raty wynosi 500,00 zł, II rata płatna na podstawie faktury wystawionej po kontroli.

Płatności należy dokonywać na konto AGRO BIO TEST: 94 1160 2202 0000 0001 2645 0058.

Zgłoś działalność do systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym