Wymogi Zbioru Ze Stanu Naturalnego

ZBIÓR ROŚLIN DZIKO ROSNĄCYCH W PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

Wymogi prawne regulujące ekologiczną produkcję w Unii Europejskiej są ustanowione w rozporządzeniach obowiązujących w całości i bezpośrednio w każdym państwie członkowskim UE. Są to:

 • podstawowe ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91
 • wykonawcze ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

 

System organizacyjny rolnictwa ekologicznego w Polsce reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. nr 116 poz. 975)

Uwaga: akty prawne obowiązują w ich aktualizowanych brzmieniach

Wszystkie akty prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2.

Fragmenty rozporządzeń UE w sprawie ekologicznej produkcji żywności
odnoszące się do zbioru roślin dziko rosnących i ich części:
(w dosłownym brzmieniu, wg przekładu opublikowanego na stronie www.minrol.gov.pl)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007

Artykuł 12. Zasady produkcji roślinnej

 1. Zbiór dziko rosnących roślin i ich części, występujących na obszarach naturalnych, w lasach i na obszarach rolniczych, uznaje się za metodę produkcji ekologicznej, pod warunkiem że:
  1. w okresie co najmniej trzech lat przed zbiorem obszary te nie zostały poddane działaniu produktów innych niż dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej na mocy art. 16;
  2. zbiór nie wpływa na równowagę naturalnych siedlisk, ani na utrzymanie się gatunków na obszarze zbioru.
 2. Środki i działania konieczne do wdrożenia zasad produkcji zawartych w niniejszym artykule są przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 37 ust. 2.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008

ROZDZIAŁ 4. Zbieranie, pakowanie, transport i składowanie produktów

Artykuł 30. Zbieranie i transport produktów do jednostek przetwórczych

Podmioty gospodarcze mogą przeprowadzać zbiory produktów ekologicznych i nieekologicznych jednocześnie, o ile podjęto właściwe środki zabezpieczające przed możliwością pomieszania lub zamiany z produktami nieekologicznymi oraz zapewniające identyfikację produktów ekologicznych. Podmiot gospodarczy przechowuje informacje dotyczące dni zbioru, godzin, rejonu i daty oraz czasu przyjęcia produktów dostępne dla organu kontroli lub certyfikującej.

ROZDZIAŁ 2. Szczegółowe wymagania kontroli w odniesieniu do roślin i produktów z roślin uprawnych lub dziko rosnących

Artykuł 70. Zasady kontroli

 1. Pełny opis jednostki określony w art. 63 ust. 1 lit. a):
  1. jest sporządzany, nawet gdy podmiot gospodarczy ogranicza swoją działalność do zbierania roślin dziko rosnących;
  2. wskazuje obiekty składowania i produkcji oraz grunty rolne lub obszary zbierania, a także, w stosownych przypadkach, obiekty, w których mają miejsce niektóre czynności przetwórstwa lub pakowania; oraz
  3. określa datę ostatniego stosowania produktów, których użycie jest niezgodne z zasadami produkcji ekologicznej, na gruntach rolnych lub obszarach zbierania
 2. W przypadku zbierania roślin dziko rosnących praktyczne środki określone w art. 63 ust.1 lit. b) obejmują gwarancję strony trzeciej, którą podmiot gospodarczy może przedstawić, aby zapewnić, że zostały spełnione przepisy art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.