Jednostka certyfikująca AGRO BIO TEST jest uprawniona do prowadzenia kontroli na zgodność z zagranicznymi standardami produkcji ekologicznej, m.in.  kryteriami DEMETER.

Chcąc wprowadzać na rynek produkty ze znakiem odnoszącym się do rolnictwa biodynamicznego, konieczne jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów DEMETER. 

Prawo do umieszczania znaku „Demeter” na etykiecie produktu mają jedynie producenci posiadający ważną umowę zawartą z organizacją BIODYNAMIC FEDERATION DEMETER INTERNATIONAL (BFDI) z siedzibą w Darmstadt, która jest dysponentem kryteriów rolnictwa biodynamicznego. Organizacja ta ma wyłączne prawo do przyznawania certyfikatów i znaku towarowego „Demeter”. 

AGRO BIO TEST na mocy porozumienia z DEMETER INTERNATIONAL e. V., obecnie BFDI, prowadzi na terenie Polski kontrole na zgodność z kryteriami Demeter. Nasi inspektorzy co roku uczestniczą w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i znajomość wymagań w zakresie produkcji biodynamicznej.

KONTROLA

Wnioskujący o kontrolę podmiot musi być w pierwszej kolejności certyfikowany wg wymogów dotyczących produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych obowiązujących w UE. 

Kontrola jest dokumentowana w języku angielskim lub niemieckim na formularzach DEMETER. AGRO BIO TEST załącza do dokumentacji pokontrolnej wg kryteriów DEMETER dokumentację z kontroli i certyfikacji na zgodność z unijnymi przepisami.  Komplet dokumentacji jest przesyłany do BIODYNAMIC FEDERATION DEMETER INTERNATIONAL w celu podjęcia decyzji certyfikacyjnej, zgodnie z umową zawartą z kontrolowanym podmiotem. 

Podmioty podlegające kontroli innych jednostek niż AGRO BIO TEST na zgodność z przepisami unijnymi w zakresie ekologicznej produkcji i znakowania produktów ekologicznych, są zobowiązane do przekazania kopii dokumentacji z kontroli i certyfikacji, gdyż kontrola wg kryteriów „demeter” ma charakter dodatkowy i może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy spełnione są wymogi w ww. zakresie.

Producenci rolni przed podpisaniem z AGRO BIO TEST umowy w sprawie kontroli na zgodność z kryteriami DEMETER, powinni w pierwszej kolejności przygotować plan przestawiania na biodynamiczną metodę produkcji.