Jednostka certyfikująca AGRO BIO TEST jest uprawniona do prowadzenia kontroli na zgodność z zagranicznymi standardami produkcji ekologicznej, m.in.  Bio Suisse Standards.

Chcąc wprowadzać na rynek szwajcarski produkty ekologiczne konieczne jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań Bio Suisse Standards, oprócz certyfikacji na zgodność z obowiązującymi w UE wymogami dotyczącymi produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. 

Znak rozpoznawczy rolnictwa ekologicznego w Szwajcarii to tzw. Bud. Prawo do umieszczania go na etykiecie produktu mają jedynie producenci spełniający wymogi określone w kryteriach Bio Suisse Standards, którzy posiadają ważną umowę licencyjną z BIO SUISSE.

Organizacja BIO SUISSE z siedzibą w Bazylei, zarządzająca kryteriami o nazwie Bio Suisse Standards, realizuje certyfikację za pośrednictwem podległej jednostki INTERNATIONAL CERTIFICATION BIO SUISSE AG (dalej: ICB).  

AGRO BIO TEST na mocy porozumienia z jednostką ICB prowadzi na terenie Polski kontrolę na zgodność z kryteriami Bio Suisse Standards i jest wymieniony na liście zatwierdzonych jednostek certyfikujących.

Nasi inspektorzy co roku uczestniczą w szkoleniach dotyczących obowiązujących wymagań określonych w Bio Suisse Standards oraz potwierdzają ich znajomość, przystępując do testów weryfikacyjnych przeprowadzanych przez ICB.

KONTROLA

Przed rozpoczęciem działalności oraz podpisaniem z AGRO BIO TEST umowy
w sprawie kontroli na zgodność z kryteriami Bio Suisse Standards, należy w pierwszej kolejności znaleźć szwajcarskiego odbiorcę produktów ekologicznych (importera), który zgłasza polskiego producenta (eksportera) do systemu kontroli BIO SUISSE. Dostawcy zagraniczni (tj. spoza terytorium Szwajcarii) muszą być zaakceptowani przez Organizację BIO SUISSE. 

Wnioskujący musi być certyfikowany wg wymogów dotyczących produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych obowiązujących w UE. Dokumentacja z kontroli i certyfikacji na zgodność z unijnymi przepisami jest załączana przez AGRO BIO TEST do dokumentacji pokontrolnej wg standardów BIO SUISSE do ICB, zgodnie z umową zawartą z producentem.

Kontrola jest dokumentowana w języku angielskim na formularzach BIO SUISSE. Elektroniczne wersje protokołów są przekazywane przez AGRO BIO TEST do ICB w celu podjęcia decyzji certyfikacyjnej.