Konkurs Ekologiczny 

Szanowni Państwo, Komisja Europejska organizuje Konkurs Ekologiczny wraz z nagrodami. Celem corocznego konkursu jest wyróżnienie najlepszych i najbardziej innowacyjnych podmiotów ekologicznych przyczyniających się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat. Konkurs obejmuje 8 nagród w 7. Kategoriach: ◽ Najlepszy rolnik ekologiczny◽ Najlepszy region ekologiczny◽ Najlepsze miasto ekologiczne◽ Najlepszy biookręg ekologiczny◽ Najlepsze MŚP ekologiczne◽ Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej◽ Najlepsza restauracja ekologiczna…

🍀23 września Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej🍀

Szanowni Państwo, Parlament Europejski, Rada i Komisja podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano za Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE. Inicjatywa ta wynika z Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021 r., w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat produkcji ekologicznej: czym się charakteryzuje i jakie przynosi korzyści.

Zgody na zastosowanie odstępstwa dotyczącego wprowadzania nieekologicznego drobiu do gospodarstw ekologicznych

Szanowni Państwo informujemy, że minister właściwy do spraw rolnictwa będzie wydawać zgody na zastosowanie odstępstwa dotyczącego wprowadzania nieekologicznego drobiu do gospodarstw ekologicznych, do dnia wejścia w życie nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej. Wnioski należy składać bezpośrednio do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi bez konieczności opiniowania przez jednostkę certyfikującą. Formularz wniosku dostępny jest na naszej stronie internetowej www.agrobiotest.pl w zakładce ROLNICTWO EKOLOGICZNE/PRODUKCJA ROŚLINNA i ZWIERZĘCA/ODSTĘPSTWA

Zgody na nieekologiczny materiał siewny

Szanowni Państwo, w związku z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.01.2022r. informujemy, że Producent objęty kontrolą w zakresie rolnictwa ekologicznego nadal możne ubiegać się o wydanie zgody na zastosowanie nieekologicznego materiału rozmnożeniowego na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 o rolnictwie ekologicznym.Jednocześnie informujemy, że wnioski można przekazywać także poprzez usługę “okienko dla rolnika” :https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-pozwolenia-na-konwencjonalny-material-siewny Przypominamy, że wykorzystanie konwencjonalnego materiału siewnego jest możliwe dopiero po uprzednim uzyskaniu…

Wsparcie na tzw. na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD)

Szanowni Państwo informujemy, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 30 listopada b.r. można ubiegać się o wsparcie na tzw. na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD). Wnioski przyjmowane będą do dnia 29 grudnia 2021 r. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:https://www.gov.pl/web/arimr/male-przetworstwo-i-rhd—czas-na-wnioski Pod koniec grudnia rusza także II nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:https://www.gov.pl/web/arimr/pod-koniec-grudnia-rusza-ii-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-tworzenie-krotkich-lancuchow-dostaw

Zmiana formularzy

Szanowni Państwo, informujemy, że zmianie uległy formularze wniosków o wydanie zgody na odstępstwa: formularz F-2/BRE-07-IR-01 Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do gospodarstwa, w celu odnowienia stada, nieekologicznych samic w liczbie większej niż przewiduje art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, formularz F-5/BRE-07-IR-01 Wniosek o uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji, formularz F-9/BRE-07-IR-01 Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu. Dotychczas obowiązujące formularze wniosków…