Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

5 kwietnia 2022 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Najważniejsze rozwiązania:
🍀 określone zostaną kompetencje organów, jeśli chodzi o system kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, zgodnie z przepisami unijnymi;
🍀 wprowadzone zostaną przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych;
🍀 zwiększone zostaną stawki wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. Rozwiązanie to podniesie wykorzystanie ekologicznego kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego materiału siewnego, co w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia plonów i ich jakości oraz podniesie podaż polskich produktów ekologicznych na rynku;
🍀 zniesiony zostanie krajowy wymóg opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Rozwiązanie to przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania zgód dla producentów ekologicznych;


Nowe przepisy mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.